Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz–vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet ,verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.Algemeneinformatie

1.Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel
Naam regiebehandelaar: mw.drs.L.M.A. Nederpel
E-mailadres: linda.nederpel@gmail.com
KvKnummer: 53272110
Website: www.praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl
BIG-registraties:19032547525
Overigekwalificaties: basisopleiding EMDR
Basisopleiding: Universiteit Leiden, postdoctoraal Gz
AGB-code praktijk: 94058774
AGB-code persoonlijk: 9406965

2.Werkzaamin:
de generalistische basis-ggz

3.Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht(zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

•depressieve klachten. •overspanningsklachten, •burn-out, •angst, •paniek klachten, •relatieproblemen, •rouwverwerking, •incest of misbruikt verleden, •trauma of klachten gekoppeld aan PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) •Tinnitus, hyperacusis of aanverwante klachten (somatoforme stoornis). Deze klachten worden behandeld door gebruik te maken van cognitief gedragstherapeutische interventies (CGT), gesprekstherapie en EMDR indien geïndiceerd.

4.Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namen en BIG registraties van regiebehandelaren):

Mw.Drs.L.M.A. Nederpel,Gz-psycholoog, regiebehandelaar, BIG registratienummer: 19032547525

5.Professioneelnetwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologenen-psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. K. Kruyt, KNO arts Reinier de Graag Gasthuis in Delft

Dhr. Hus en mw. Van ‘t Lindenhoudt, huisarts en Ezelsveldlaan in Delft Bedrijfsarts en van de Nationale Politie.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daar voor geen toestemming geeft:
Afstemming van de behandeling met verwijzer. Overleg met huisarts en voor het voorschrijven van medicatie (vaak antidepressiva). Verergering van de klachten ondanks de behandeling. Door verwijzing naar een collega als de cliënt onvoldoende opknapt van de behandeling of andere psychologische problemen spelen die elders beter behandeld kunnen worden.

5d.Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Een cliënt die in behandeling is kan altijd contact maken met mij als behandelaar als er problemen zijn die niet kunnen wachten tot het volgende consult zowel tijdens kantooruren of daarbuiten. Mocht ik zelf als behandelaar niet instaat zijn om op deze hulp vraag adequaat te reageren zijn er een aantal collega Gz-psychologen die mij kunnen ondervangen. Het gaat dan om mw.L. Schreurs en Mw.J. van Leeuwen beide werkzaam als Gz-psycholoog in een eigen praktijk in de omgeving van Delft.

5e.Heeft u specifieke afsprak en met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit in de praktijk nog nooit nodig is gebleken.

6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: DSW, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, CZ, Ohra, DeltaLoyd, Aevitea, Ander Zorg, Ditzo, Agis, Avero Achmea, Azivo, Beter Dichtbij, Bewuzt, Caresco, De Amersfoortse, Energiek, FBTO, Holland Zorg, IAK, Interpolis, IZA, IZZ, National Academic, ONVZ, PNO zorg, Salland verzekeringen, Stad Holland, Unive, Turien & Coassuradeuren, VGZ, VvAA, Zekur en verder alle daaraan gekoppelde labels.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg) product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, eneventueel no-show voorwaarden en no- show tarief

8.Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij-en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandel vaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.psynip.nl/

9.Klachten-engeschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachten functionaris):
College van Toezicht/NIP Postbus 2085 3500GB Utrecht
Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

9b.Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
College van Toezicht/NIP Postbus 2085 3500GB Utrecht

De geschillen regeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2016/klachtenregeling- klachtenfunctionaris-en-geschillencommissie-wkkgz/

10.Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a.Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
1. Mw. Drs.L. Schreurs, Gz-psycholoog, 2. Mw. Drs.J. van Leeuwen, Gz-psycholoog en 3. Dhr. Drs.Ir. Ing. N. Hochstenbach Gz-psycholoog

10b.Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II.Hetbehandelproces-hettrajectdatdepatiëntinmijnpraktijk doorloopt

11.Wachttijd voor in take en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistischebasis-ggzen/ofgespecialiseerdeggz, en-in geval van een contract-per zorgverzekeraar, en-indien van toepassing-per diagnose.
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12.Aanmeldingenintake
12a. De aanmeld procedure is in mijn praktijk alsvolgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De telefonische aanvraag komt bij mij binnen. Ikzelf bel met de cliënt om een afspraak te maken voor de intake of eerste kennismakingsgesprek. Binnen de intake worden de klachten van de cliënt geïnventariseerd en de behandeldoelen duidelijk geformuleerd waar binnen de behandel ingaan gewerkt wordt. De communicatie tijdens de behandeling is face to face en indien nodig kunnen afspraken verzet worden of korte vragen gesteld worden middels telefoon, sms of whats-app messenger.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer–indien mogelijk met een passend advies-indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13.Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: mw.Drs.L.M.A. Nederpel, Gz-psycholoog, regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie - Omschrijving
9406                  - gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b.Zijn er andere betrokken en bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee

14.Behandeling
14a. Het behandeplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met depatiënt opgesteld door:

Naam: mw.Drs.L.M.A. Nederpel, Gz-psycholoog, regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie - Omschrijving
9406                  - gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b.Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: mw.Drs.L.M.A. Nederpel, Gz-psycholoog, regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie - Omschrijving
9406                  - gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d.Bij langer durende behandeling (>12weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënten–indien van toepassing en met toestemming van de patiënt-diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Als het in het belang van de behandeling is om naaste partner of familieleden te betrekken bij de behandeling bespreek ik dat met de cliënt. Als de cliënt hiermee akkoord gaat nodigt de cliënt zelf of ik als behandelaar zijn naasten uit om bij een gesprek aanwezig te zijn. Vooraf wordt samen met de cliënt besproken wat er gedurende dit gesprek besproken wordt

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door elke 6 tot 8weken de behandeling te evalueren. Uiteraard kan dit tussen door ook gedaan worden als dit nodig blijkt te zijn of van belang is voor de cliënt of voor de voortgang van de behandeling. De behandeldoelen worden in overleg met de cliënt aan het begin van de behandeling opgesteld in het behandelplan. Deze behandeldoelen worden tijdens de evaluatie, indien nodig, bijgesteld, afgevinkt of andere behandeldoelen worden geformuleerd afhankelijk van de klachten van de cliënt. Er wordt een ROM vragenlijst afgenomen via Telepsy aan het begin en aan het eind van de behandeling om ook concreet de behandeling te monitoren.

14g.Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h.Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor iedere 6 tot 8 weken. Mocht dit eerder of frequenter nodig zijn gezien de klachten of de wens van de cliënt of mijzelf als verantwoordelijke behandelaar, dan wordt dit uiteraard eerder besproken. Binnen deze evaluatie.
Wordt er stilgestaan bij hoe de behandeling verloopt, of er behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden en of er nieuwe behandeldoelen opgesteld dienen te worden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
De tevredenheid van de cliënten toets ik door middel van het bespreken van de behandeling. Dit is prima om gelijktijdig en met een zelfde frequentie (6-8 weken) te doen als de evaluatie van de behandeling/behandeldoelen. Besproken kan worden of cliënt zich veilig en goed voelt binnen de behandeling en gesprekken en kunnen er eventuele aandachtspunten kunnen besproken worden en uitgevoerd worden.

15.Afsluiting/nazorg
15a.Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandelingen de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b.De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c.Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies,tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16.Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c.Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III.Ondertekening

Naam: mw.Drs.L.M.A. Nederpel, Gz-psycholoog Plaats: Delft Datum: 12 december 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja