Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden per 29 juni 2022

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis[1]ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: mw. drs. L.M.A. Nederpel

BIG-registraties: 19032547525

Overige kwalificaties: basisopleiding Cognitief gedragstherapeut, EMDR (trauma therapeut), Affectfobietherapie, hypnotherapie en in opleiding tot EFT therapeut.

Basisopleiding: Universiteit Leiden, postdoctoraal Gz-psycholoog eveneens in Leiden.

AGB-code persoonlijk: 94006965

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel

E-mailadres: info@praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl

KvK nummer: 53272110

Website: www.praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl

AGB-code praktijk: 94058774

 1. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en

specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid

zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A

 1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals

aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw

patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de

praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Behandeling van depressie, angstklachten, overspanning, rouwverwerking en dergelijke.

Aandachtgebieden zijn stressgerelateerde klachten, trauma en behandeling van tinnitus en

hyperacusis. Specifieke doelgroep is mensen werkzaam binnen de Nationale Politie en volwassenen.

Behandelvormen zijn cognitieve gedragstherapie, trauma behandeling (EMDR), affectfobietherapie

(AFT), hypnotherapie en heden in opleiding tot relatietherapeut (EFT).

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie

Angst

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Linda Nederpel

BIG-registratienummer: 19032547525

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Linda Nederpel

BIG-registratienummer: 19032547525

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Bedrijfsartsen en eenheidspsychologen van de Nationale Politie. Verschillende huisartsen uit Delft en

KNO artsen vanuit ziekenhuizen in Delft e.o. en specifiek werkzaam bij de Reinier de Graaf Gasthuis

in Delft.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Afstemming van de behandeling met verwijzer Nationale Politie. Overleg met huisartsen bij

doorverwijzing, afstemmen medicatie of bij verergering van de klachten ondanks de behandeling.

Doorverwijzing naar een collega of SGGZ als de cliënt onvoldoende opknapt van de behandeling of

andere psychologische problemen spelen die elders beter behandeld kunnen worden.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Een cliënt die in behandeling is kan altijd contact maken met mij als behandelaar als er problemen

zijn die niet kunnen wachten tot het volgende consult of sprake is van crises tijdens kantooruren.

Gedurende avond/nacht/weekend/crises kan cliënt contact opnemen met de eigen huisarts of de

huisartsenpost. Mocht ik zelf als behandelaar niet in staat zijn om op deze hulpvraag adequaat te

reageren zijn er een aantal collega Gz-psychologen die mij kunnen ondervangen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: dit in de praktijk nog nooit nodig is gebleken.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende

zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn

registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn

beroepsvereniging (LVVP) neem ik deel aan drie lerende netwerken met mijn collegae uit dezelfde

beroepsgroep. Gedacht kan worden aan 6 tot 8 bijeenkomsten van 2 uur intervisie per jaar met

collegae die eveneens Gz-psycholoog zijn en werkzaam binnen een eigen praktijk. Daarin worden

casuïstiek, complicaties en inhoudelijke thema's besproken naast praktijk voering. Daarnaast heb ik

ongeveer 3 x per jaar professionele bijeenkomsten van een hele middag (4 uren) met verwijzers

(arbo artsen, eenheidspsychologen, psychiaters) werkzaam bij de Nationale Politie. Daarin worden

eveneens casuïstiek, complicaties en inhoudelijke thema's besproken.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

- 6 tot 8 bijeenkomsten van 2 uur intervisie per jaar met collegae Gz-psychologen.

- 3 x per jaar professionele bijeenkomsten van 4 uur met bedrijfsartsen, eenheidspsychologen,

psychiaters werkzaam bij de Nationale politie.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl/contracten[1]zorgverzekeraars/

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

www.praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl/behandeltarieven/

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

 1. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht

bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Hierbij verwijs ik naar de huidige klachtenregeling van de LVVP.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handeln-bijklachten-over-de-behandelaar/

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en langdurige ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

 1. Mw. drs. M. van Doorn, Gz-psycholoog
 2. Mw. drs. J. van Leeuwen, Gz-psycholoog en
 3. Dhr. drs. Ir. Ing. N. Hochstenbach Gz-psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of

document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkvoorpsychologie[1]lindanederpel.nl/wachttijden/

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Vanuit de Nationale Politie worden cliënten beveiligd aangemeld, per email en onder een

dossiernummer, direct naar mij. Vervolgens neem ik telefonisch contact op met de cliënt die

verwezen is en maak een afspraak voor de intake met uitleg over route naar de praktijk. De intake

wordt eveneens door mij gedaan aangezien ik monodisciplinair werk in mijn eigen praktijk.

Bij reguliere verwijzingen vanuit de huisarts komt de telefonische aanvraag bij mij binnen. Ik maak

samen met de cliënt een afspraak voor de intake die ik zelf vorm geef aangezien ik monodisciplinair

werkzaam ben in mijn eigen praktijk.

Binnen de intake worden de klachten van de cliënt geïnventariseerd en de behandeldoelen duidelijk

geformuleerd waar binnen de behandeling aan gewerkt wordt. De communicatie tijdens de

behandeling is face to face en indien nodig kunnen afspraken verzet worden of korte vragen gesteld

worden middels telefoon of beveiligd via email (zivver).

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk

geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 1. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een

afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en

met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe

dat als volgt:

Binnen de behandeling wordt altijd, minimaal 1 sessies (soms meerdere indien geïndiceerd), de

naaste partner of familieleden betrokken bij de behandeling. Ik bespreek dit altijd met de cliënt. Als

de cliënt hier mee akkoord gaat nodigt de cliënt zelf of ik als behandelaar zijn naasten uit om bij een

gesprek aanwezig te zijn. Vooraf wordt samen met de cliënt besproken wat er gedurende dit gesprek

besproken wordt.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door elke 6 tot 8 weken de behandeling te

evalueren met de cliënt. Uiteraard kan dit tussendoor ook gedaan worden als dit nodig blijkt te zijn of

van belang is voor de cliënt of voor de voortgang van de behandeling. De behandeldoelen worden in

overleg met de cliënt aan het begin van de behandeling opgesteld in het behandelplan. Deze

behandeldoelen worden tijdens de evaluatie, indien nodig, bijgesteld, afgevinkt of andere

behandeldoelen worden geformuleerd afhankelijk van de klachten van de cliënt.

De zorgvraag wordt getypeerd met behulp van de HONOS+. Er wordt een ROM vragenlijst

afgenomen via Embloom.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,

medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als

standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid

en effectiviteit van de behandeling. Als standaard periode hanteer ik hiervoor iedere 6 tot 8 weken.

Mocht dit eerder of frequenter nodig zijn gezien de klachten of de wens van de cliënt of mijzelf als

regie behandelaar, dan wordt dit uiteraard eerder besproken. Binnen deze evaluatie wordt er stil

gestaan bij hoe de behandeling verloopt, of er behandeldoelen behaald zijn of bijgesteld moeten

worden en of er nieuwe behandeldoelen opgesteld dienen te worden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

De tevredenheid van de cliënten toets ik door dit als vast onderdeel te bespreken binnen de

behandeling. Dit is prima om gelijktijdig en met een zelfde frequentie (6-8 weken) te doen als de

evaluatie van de behandeling/behandeldoelen. Besproken kan worden of cliënt zich veilig en goed

voelt binnen de behandeling en gesprekken en kunnen er eventuele aandachtspunten besproken

worden en uitgevoerd worden. Ook kan de cliënt tevredenheid gemeten worden door middel van een

vragenlijst bv CQi.

 1. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de

behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld

middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patiëntgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controle plan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: mw. drs. L.M.A. Nederpel, Gz-psycholoog

Plaats: Delft

Datum: 29 juni 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja