PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel, gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53272110, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel gebruikt altijd Zivver; een beveiligde manier om persoonsgevoelige informatie in het kader van de AVG, te delen.

 • Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. alle overige personen die met Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel contact opnemen of van wie Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Video-opnames of opgenomen intakegesprekken voor de verwerking van gegevens of ten behoeve van een opleiding of ontwikkeling van Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt. Na het behalen van de toetsing of verwerking van de gegevens in het systeem zullen de bestanden verwijderd worden.
 1. Doeleinden verwerking

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 3. Rechtsgrond

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacy statement

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de klachtenregeling van de LVVP, waar Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel lid van is.